Regulamin

REGULAMIN KSIĘGARNI INTERNETOWEJ CZYTELNIK.PL

obowiązujący od dnia 1 stycznia 2023 r.

 

Księgarnia internetowa czytelnik.pl funkcjonująca pod adresem www.czytelnik.pl prowadzona jest przez Spółdzielnię Wydawniczą „Czytelnik” z siedzibą w Warszawie (00-490) przy ul. Wiejskiej 12A, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000051118, NIP: 5250003982
 
§ 1. Składanie zamówień

1. Informacje znajdujące się na stronie księgarni internetowej czytelnik.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, lecz są zaproszeniem do zawarcia umowy.

2. Klienci mogą zamawiać Towary:     

    a. za pośrednictwem strony księgarni internetowej: www.czytelnik.pl

    b. mailowo pod adresem: dzial.handlowy@czytelnik.pl  

    c. telefonicznie pod nr: 22 58 31 426 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30 – 15.30,

    d. w siedzibie SW „Czytelnik” - ul. Wiejska 12a, 00-490 Warszawa, pokój 101 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30 – 15.30,

    e. listownie - Spółdzielnia Wydawnicza „Czytelnik” ul. Wiejska 12a, 00-490 Warszawa

3. Klienci, którzy złożyli zamówienie za pomocą środków wskazanych w pkt. 2, 3, 4, 5 powyżej składają ofertę kupna Towaru na warunkach uzgodnionych pisemnie (e-mail lub list) lub w trakcie rozmowy (telefonicznie lub w siedzibie SW „Czytelnik”) i w niniejszym Regulaminie.

4. W przypadku zamówienia złożonego przez osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, a nie posiadającą dla niej charakteru zawodowego konieczne jest złożenie stosowanego oświadczenia w tym zakresie.


§ 2. Ceny
Ceny są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena obowiązuje w chwili składania zamówienia. Ceny nie zawierają kosztów dostawy Towaru.

§ 3. Formy płatności

1. Zapłaty za zamówienie złożone w księgarni internetowej czytelnik.pl Klient może dokonać:

    a. gotówką - przy odbiorze paczki za pobraniem od kuriera lub osobiście w siedzibie SW „Czytelnik”

    b. płatnością on-line PayU S.A za pomocą przelewu, karty płatniczej lub systemem płatności BLIK.

    c. przelewem bankowym – w przypadku zamówień telefonicznych, listownych oraz z wysyłką za granicę – na niżej wskazany rachunek bankowy SW „Czytelnik”:

        Alior Bank  40 2490 0005 0000 4530 5577 4653,


2. W przypadku braku zapłaty za zamówienie w terminie 7 dni  od dnia jego złożenia zostanie ono anulowane.

§ 4. Formy dostawy i odbioru osobistego

1. Klient dokonuje wyboru formy dostawy za pomocą:

       a. Poczta Polska,
       b. kurier FedEx,
       c. kurier InPost,
       d. paczkomat InPost,
       e. odbiór w punkcie (Poczta Polska, Orlen, Żabka, Ruch, Biedronka, Sklepy ABC, Delikatesy Centrum, Lewiatan).

2. Klient może wybrać odbiór osobisty w siedzibie SW „Czytelnik” pod adresem:
ul. Wiejska 12a, Warszawa:

    - pokój 101 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30 – 15.30
    - recepcja 7 dni w tygodniu w godzinach 8.00 – 20.00

3. W przypadku wyboru dostawy za pomocą paczkomatu InPost Klient zobowiązany jest do wskazania numer telefonu komórkowego oraz adresu e-mail na jaki zostanie przesłany kod do odbioru przesyłki.

4. Wskazanie numeru telefonu komórkowego w przypadku dostawy kurierem jest nieobowiązkowe ale może ułatwić kontakt z kurierem. Numer ten zostanie przekazany podmiotowi dokonującemu doręczenia dla wykonania umowy.


§ 5. Realizacja zamówienia
1. Czas realizacji zamówienia od chwili jego otrzymania wynosi do 5 dni roboczych. Czas realizacji zamówienia nie jest równoznaczny z czasem dostarczenia zamówienia za pośrednictwem wybranej przez Klienta formy dostawy.

2. Realizacja złożonego przez Klienta zamówienia rozpocznie się po otrzymaniu przez SW „Czytelnik” od PayU S.A. potwierdzenia dokonania płatności on-line.

3. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem bankowym czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego SW „Czytelnik”.

4. Wysyłka poza granice Polski realizowana jest dopiero po otrzymaniu należności na rachunek bankowy SW „Czytelnik”.

5. Każdy Klient otrzymuje paragon lub jeżeli tak wskazał w chwili składania zamówienia fakturę VAT.

§ 6. Reklamacje
1. Klient ma możliwość reklamacji:
    a. egzemplarzy z wadami technicznymi,
    b. niezgodności otrzymanego zamówienia z dokonanym przez Klienta.

2. Klient odsyła reklamowany Towar wraz z otrzymanym dowodem zakupu oraz opisem przyczyn reklamacji.

3. Termin odpowiedzi na reklamację wynosi 14 dni od dnia jej otrzymania.

4. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Towar zostanie niezwłocznie wymieniony na pełnowartościowy a koszt przesyłki zostanie zwrócony Klientowi. Jeśli wymiana Towaru będzie niemożliwa z powodu wyczerpania nakładu, zaoferowane zostaną inne tytuły do wyboru lub zostaną zwrócone Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności.


§ 7. Odstąpienie od umowy
1. Klient będący konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.) lub  osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, a nie posiadającą dla niej charakteru zawodowego, który zawarł umowę na odległość lub poza siedzibą SW „Czytelnik” ma prawo do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyn w terminie 14 dni. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Odstępując od umowy Klient może skorzystać z poniższego formularza lub formularza stanowiącego Załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta.


Formularz do pobrania: formularz o odstąpieniu od umowy.

2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia otrzymania towaru przez Klienta.
3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może złożyć:
     a. przesyłką rejestrowaną na adres SW „Czytelnik”, wskazany poniżej: Spółdzielnia Wydawnicza „Czytelnik” ul. Wiejska 12a, 00-490 Warszawa

     b.  w postaci elektronicznej na adres e-mail dzialhandlowy@czytelnik.pl . SW „Czytelnik” niezwłocznie potwierdzi Klientowi informacją zwrotną przyjęcia prawidłowo wypełnionego oświadczenia o odstąpieniu od umowy.


4. Odstępujący od umowy przysyła w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwracany Towar wraz z dowodem sprzedaży (paragon lub faktura VAT) na swój koszt na niżej wskazany adres. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Zwracany Towar nie może nosić śladów korzystania poza koniecznymi do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności. Odstępujący od umowy ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem niestarannego użycia lub niezgodnego z jego przeznaczeniem, a także za uszkodzenia wynikające z nienależytego zabezpieczenia Towaru na czas transportu do SW „Czytelnik”.

      Spółdzielnia Wydawnicza „Czytelnik”

      ul. Wiejska 12A

      00-490 Warszawa


5. SW „Czytelnik” zwróci Odstępującemu od umowy wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru do Klienta, w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego Klient użył przy płatności, chyba że Klient wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu. SW „Czytelnik” zwróci koszt wysyłki według cen najtańszego oferowanego dostawcy. Gdy Odstępujący od umowy wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy nie odesłał Towaru, SW „Czytelnik” wstrzyma się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

§ 8. Opinie o produkcie

1. Klient ma prawo wyrażenia opinii o Towarze oferowanym przez księgarnię internetową czytelnik.pl. Klient ma również prawo do usunięcia opinii po wysłaniu stosownego żądania na adres e-mail dzial.handlowy@czytelnik.pl

 SW „Czytelnik” zastrzega sobie prawo do usunięcia opinii jeżeli jej treść jest wulgarna lub narusza prawo lub postanowienia niniejszego Regulaminu.

2. Wyrażone przez Klienta opinie są publikowane na stronie księgarni internetowej czytelnik.pl pod opiniowanymi Towarami i są dostępne dla wszystkich odwiedzających stronę.

3. Wyrażone przez Klienta opinie nie mogą być wykorzystywane przez Klienta do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec księgarni internetowej czytelnik.pl oraz do działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej, a także inne prawa księgarni internetowej czytelnik.pl lub osób trzecich.

4. SW „Czytelnik” nie dokonuje weryfikacji publikowanych opinii o Towarze pod kątem tego czy ich autorzy są Klientami księgarni internetowej czytelnik.pl i czy nabyli za jej pośrednictwem opiniowany Towar.

 

§ 9. Rozwiązywanie sporów

1. SW „Czytelnik” jest zobowiązany wobec Klienta będącego Konsumentem lub osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, a nie posiadającą dla niej charakteru zawodowego do dostarczenia Towaru zgodnego z umową. W pozostałych przypadkach SW „Czytelnik” odpowiada za wady fizyczne i prawne zakupionego Towaru na podstawie rękojmi (art. 556 i n. ustawy Kodeks cywilny).

2. Klienci będącymi Konsumentami mogą skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

   a. Klient może zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego      zakończenia sporu między Klientem a SW „Czytelnik”,
   b. Klient może zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej z SW „Czytelnik” umowy,
   c. Ponadto Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a SW „Czytelnik”, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów,

   d. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl

   e. Klient może złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

§ 10. Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych podawanych za pośrednictwem strony księgarni internetowej czytelnik.pl dla celów zakupu oraz wyrażenia opinii o produkcie  jest Spółdzielnia Wydawnicza "Czytelnik" z siedzibą w Warszawie (00-490) przy ul. Wiejskiej 12a.
2. Dane osobowe, podczas korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, podawane są dobrowolnie. Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo wglądu do ich treści oraz prawo ich poprawiania.
3. Administrator przetwarza dane osobowe jedynie w celu związanym z realizacją zamówienia oraz ewentualnym wykonaniem obowiązków ciążących na Administratorze na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa, jak uczynienie zadość przepisom o reklamacji czy gwarancji. Chyba że Zamawiający wyrazi odrębną, dobrowolną zgodę na przetwarzanie jego danych także w innych celach.
4. Dane osobowe podawane za pośrednictwem strony nie są udostępniane podmiotom trzecim, chyba że udostępnienie stanowi obowiązek wynikający z przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub jest niezbędne do realizacji dostawy zamówionego Towaru.
 
§ 11. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin znajduje zastosowanie do zamówień złożonych od dnia 1.01.2023 r. Klienci mają dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie oraz mogą go pobrać lub wydrukować.

2. Do zamówień złożonych przed tym dniem zastosowanie znajduje niżej wskazany regulamin z dnia 17.01.2019 r.

3. Złożenie zamówienia w księgarni internetowej SW „Czytelnik” oraz wyrażenie opinii o produkcie  oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

4. Załącznikiem do niniejszego Regulaminu jest wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym ustawa - Kodeks cywilny, ustawa o prawach konsumenta, ustawa o ochronie danych osobowych oraz RODO.

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl